BTC/PLN: 42443.2999 PLN BCC/PLN: 1792.0000 PLN BTG/PLN: 115.7257 PLN XRP/PLN: 1.8000 PLN BTC/EUR: 9741.5851 EUR LTC/PLN: 513.6163 PLN ETH/PLN: 1194.8937 PLN

Regulamin


UWAGA: Od dnia 5.03.2015 nastąpiła zmiana właściciela serwisu. W związku z tym treść regulaminu została zmieniona w zakresie nazwy właściciela serwisu oraz procedur weryfikacji i prawa właściwego (punkty 8 i 29).


Serwis BitMarket.pl, (zwany dalej serwisem) jest udostępniany przez firmę BitMarket Limited, zarejestrowaną zgodnie z ustawą o spółkach międzynarodowych (International Business Companies Act) Republiki Seszeli pod numerem 161029 (zwaną dalej właścicielem). Niniejszy dokument reguluje ogólne zasady korzystania z serwisu przez osoby trzecie (zwane dalej użytkownikami).

 1. Serwis oferuje usługi polegające na kojarzeniu osób zainteresowanych kupnem i sprzedażą jednostek udziałów w rozproszonych kryptograficznych systemach księgowych (zwanych dalej kryptowalutami). 
 2. Wymienione powyżej usługi realizowane są poprzez umożliwienie przechowywania na koncie użytkownika środków finansowych oraz kryptowalut, oraz składania ofert kupna i sprzedaży kryptowalut po wskazanym przez użytkownika kursie, oraz realizację ofert kupna i sprzedaży o zbieżnym kursie.
 3. Użytkownik zawiera umowę z właścicielem serwisu o realizację usług opisanych niniejszym regulaminem w momencie rejestracji konta w serwisie.
 4. Użytkownicy zawierają pomiędzy sobą umowę kupna-sprzedaży w chwili złożenia oferty kupna/sprzedaży przez użytkownika pasującej parametrami do oferty sprzedaży/kupna złożonej uprzednio przez innego użytkownika.
 5. Użytkownik może posiadać tylko jedno konto w serwisie.
 6. Użytkownik serwisu zobowiązuje się do podania prawdziwych i aktualnych danych osobowych osoby fizycznej odpowiedzialnej za obsługę konta. Po każdorazowej zmianie danych osobowych użytkownik zobowiązany jest do dokonania niezwłocznej aktualizacji danych w serwisie.
 7. Właściciel serwisu nie ponosi odpowiedzialności w przypadku nieotrzymania przez użytkownika korespondencji elektronicznej lub papierowej od właściciela serwisu, gdy użytkownik nie dokonał odpowiedniej aktualizacji swoich danych osobowych.
 8. Właściciel serwisu może podjąć środki prowadzące do weryfikacji podanych danych osobowych w przypadku korzystania z form wpłat na konto wymagających w ocenie właściciela serwisu takiej weryfikacji, lub też gdy suma wpłat na konto użytkownika w roku kalendarzowym przekroczy 15000 EUR, lub też w przypadku powzięcia podejrzenia że podane przez użytkownika dane osobowe są nieprawdziwe, lub też powzięcia podejrzenia iż użytkownik podejmuje działania zmierzające do ukrycia swojej tożsamości bądź naruszające postanowienia niniejszego regulaminu.
 9. Weryfikacja tożsamości, o której mowa w powyższym punkcie, może nastąpić wysłanie skanów dokumentów tożsamości właściciela konta, lub też poprzez inne zgodne z prawem procedury ustalone przez właściciela serwisu. Zmiana procedur weryfikacji tożsamości nie stanowi zmiany regulaminu serwisu.
 10. Właściciel serwisu przetwarza dane osobowe użytkownika, czyli adres email, imię i nazwisko, adres oraz adresy IP logowania, na potrzeby zapewnienia prawidłowego świadczenia usług w serwisie, przestrzegania niniejszego regulaminu oraz spełnienia wymagań związanych z przepisami o przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy i finansowania terroryzmu. Dane te są chronione i mogą być przekazane osobom trzecim tylko w przypadku otrzymania prawomocnego nakazu od odpowiednich instytucji zajmujących się egzekucją prawa.
 11. Właściciel serwisu umożliwia użytkownikom wpłaty i wypłaty środków finansowych z i na konta bankowe w Polsce, a także wpłaty i wypłaty kryptowalut.
 12. Właściciel serwisu może ustalić procedury weryfikujące dokonane wpłaty i wypłaty, w szczególności pod kątem zgodności danych osobowych osób je zlecających z danymi osobowymi podanymi przez użytkownika konta. O zmianie procedur użytkownicy serwisu zostaną powiadomieni za pomocą poczty elektronicznej. Zmiana tych procedur nie stanowi zmiany regulaminu.
 13. W przypadku otrzymania wpłaty niezgodnej z ustalonymi procedurami właściciel serwisu może odmówić uznania konta serwisu i/lub dokonać zwrotu otrzymanego przelewu.
 14. Właściciel serwisu może ograniczyć lub zablokować możliwość wypłat z konta użytkownika w przypadku niezweryfikowania danych konta użytkownika na żądanie właściciela serwisu.
 15. Właściciel serwisu dokłada wszelkich starań w celu zabezpieczenia środków finansowych oraz kryptowalut przechowywanych na kontach użytkowników przed dostępem osób trzecich bądź utratą.
 16. Właściciel serwisu nie odpowiada za możliwą utratę środków finansowych bądź kryptowalut klienta w przypadku zaistnienia czynników niezależnych od właściciela serwisu, w szczególności działania siły wyższej, awarii sprzętowych, odnalezionych błędów w systemie kryptowalut lub działań bądź zaniedbań osób trzecich, mających wpływ na działanie serwisu.
 17. Użytkownik serwisu jest zobowiązany do ochrony swoich haseł dostępu do konta w serwisie, a także dostępu do konta pocztowego i innych środków komunikacji za pomocą których otrzymuje wiadomości związane z działaniem serwisu. Właściciel serwisu nie odpowiada za utratę środków finansowych lub kryptowalut przechowywanych na kontach użytkowników związaną z zaniedbaniami użytkownika dotyczącymi ochrony opisanych w tym punkcie danych.
 18. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z serwisu w dobrej wierze. W przypadku wykrycia błędów w oprogramowaniu serwisu użytkownik jest zobowiązany do niezwłocznego powiadomienia właściciela serwisu o zaobserwowanych błędach, oraz od powstrzymania się od wykorzystania znalezionego błędu na niekorzyść właściciela serwisu lub innych użytkowników.
 19. Użytkownik zobowiązuje się do niewykorzystywania konta w serwisie do celów gospodarczych, w szczególności poprzez podanie numeru rachunku bankowego właściciela serwisu jako własnego.
 20. Właściciel serwisu pobiera opłaty za korzystanie z usług serwisu zgodnie z aktualną zawartością cennika. O zmianie cennika  użytkownicy serwisu zostaną powiadomieni za pomocą poczty elektronicznej. Zmiana cennika nie stanowi zmiany regulaminu.
 21. Właściciel serwisu dokłada wszelkich starań celem zapewnienia nieprzerwanego działania serwisu.
 22. Właściciel serwisu ma prawo do zawieszenia działania serwisu w przypadku konieczności zaktualizowania oprogramowania serwisu lub zaistnienia okoliczności uniemożliwiających prawidłowe działanie serwisu. Właściciel serwisu dołoży wszelkich starań aby przerwa w działaniu serwisu w takiej sytuacji była jak najkrótsza.
 23. Użytkownik jest zobowiązany do naprawienia wszelkich szkód powstałych w wyniku celowego działania użytkownika na szkodę serwisu bądź innych użytkowników, lub naruszającego przepisów obowiązującego prawa. Użytkownik zwalnia właściciela serwisu od odpowiedzialności za zaspokojenie powstałych w ten sposób szkód, oraz pokrycia kosztów poniesionych przez właściciela serwisu w związku z roszczeniami związanymi z tymi szkodami.
 24. Wszystkie dane zgromadzone w serwisie, jak również jego zawartość, szata graficzna, logo, oznaczenia i znaki towarowe są własnością właściciela serwisu i podlegają ochronie na podstawie odpowiednich przepisów prawa.
 25. Właściciel serwisu stosuje pliki "cookies", służące do identyfikacji zalogowanego użytkownika oraz sporządzania anonimowych statystyk korzystania z serwisu.
 26. Zarówno właściciel serwisu oraz użytkownik może wypowiedzieć postanowienia niniejszego regulaminu z terminem 14-dniowym, przy czym wypowiedzenie przez użytkownika musi być poprzedzone weryfikacją danych osobowych podanych przez użytkownika.
 27. Właściciel serwisu zastrzega sobie prawo do natychmiastowego zablokowania części lub całości funkcji konta użytkownika w przypadku udokumentowanego naruszenia niniejszego regulaminu.
 28. Zmiany w treści niniejszego regulaminu wymagają ponownej akceptacji przez użytkownika. W przypadku braku takiej akceptacji, właściciel serwisu zastrzega sobie prawo do anulowania wszystkich zleceń złożonych przez użytkownika i zwrotu środków finansowych oraz kryptowalut zgromadzonych na koncie użytkownika.
 29. Prawem właściwym do rozwiązywania sporów powstałych w związku z korzystaniem z serwisu jest prawo Republiki Seszeli.

 

Wygląd klasyczny